شاعر که باشی هیـــچکس جدی ات نمیگیرد ..

حتی اگر بگویی " دوستـــش دارم " ..

می گویند : " اوه" ..

چه شـــعر زیبایی !!