دلتنگی یعنی؛

همین باران های بی امان
،
همین خیـابــان بلندِ خیــــس
،
همین آدم های در انتظار آخرین قطار عصر
،
همین چترهای سیاه روی سر...

...
دلخستگی هم یعنی؛

همین من که دیگر زیر هیچ بارانی هم قدم نمیزنم