میگن سه موقع دعا برآورده میشه

یکی وقت اذون

یکی زیر بارون


یکیم وقتی دلی میشکنه


من وقت اذون زیر بارون دعا کردم

خدایا هیچ دلی نشکنه