محفل ادبی با تو...اینم مـــحفل ادبــــی باتو ... اینم خـــانـــه ایست بــرای دقایق عـــاشقانه ......شمــــــــــا مدیر گروه باتو...اینم : سید میلاد مدیر ارشد و ناظر : نیلوفرانه مدیر ارشد و روابط عمومی: فرامرز فرحمهر مدیر و ناظر امور داخلی: شیما مدیر بحث هفته: نیلوفر آبی مدیر بخش تولد: تینا مدیر رویداد های ادبی: پژواک مدیر گروه یاهو و پیامک: محسن ....................................... لطفا جهت حمایت از ما لوگو های زیر را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهیـــد ....................................... tag:http://ba2inam.ir 2018-02-19T15:11:56+01:00 mihanblog.com همه ذرات جان پیوسته با دوست... 2017-09-21T02:38:32+01:00 2017-09-21T02:38:32+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11654 رویا همه ذرات جان پیوسته با دوستهمه اندیشه ام اندیشه ی اوستنمی بینم به غیر از دوست اینجاخدایا! این منم یا اوست اینجا؟"فریدون مشیری" زاد روززش گرامی باد...

همه ذرات جان پیوسته با دوست
همه اندیشه ام اندیشه ی اوست
نمی بینم به غیر از دوست اینجا
خدایا! این منم یا اوست اینجا؟

"فریدون مشیری" 

زاد روززش گرامی باد...

]]>
من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را حس کنم 2017-08-21T00:53:16+01:00 2017-08-21T00:53:16+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11652 ...ماهی سرد... من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را حس کنمتنهایی مانند شبحی همراهم بودگاهی با شیطنت های کودکانه به شانه ام می زدو پشت درخت های انار پنهان می شد!و گاهی کفش هایم را هم پنهان می کردتا از خانه بیرون نروم و کنارش بمانم!من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را درک کنم!به مرغ هایم غذا می دادمبا سگ هایم حرف می زدمو گربه هایم را به آغوش می کشیدمبا توپ پلاستیکی دولایه ام، به دیوار شوت می زدمو با چرخم، تمام سر پایینی های محل را، طی می کردمو می خوردم زمین، پوست پاهایم می رفتمتنهایی بغلم می کرد! من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را حس کنم

تنهایی مانند شبحی همراهم بود
گاهی با شیطنت های کودکانه به شانه ام می زد
و پشت درخت های انار پنهان می شد!
و گاهی کفش هایم را هم پنهان می کرد
تا از خانه بیرون نروم و کنارش بمانم!

من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را درک کنم!

به مرغ هایم غذا می دادم
با سگ هایم حرف می زدم
و گربه هایم را به آغوش می کشیدم

با توپ پلاستیکی دولایه ام، به دیوار شوت می زدم
و با چرخم، تمام سر پایینی های محل را، طی می کردم
و می خوردم زمین، پوست پاهایم می رفتم
تنهایی بغلم می کرد!
]]>
انسان با احساس با انسان احساسی فرق دارد 2017-08-21T00:49:13+01:00 2017-08-21T00:49:13+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11651 ...ماهی سرد... انسان با احساس با انسان احساسی فرق داردانسان با احساس با عقل مسائل را بررسی می کندو سپس وارد عمل می شود یا نمی شود!به اتفاقاتی که در مغز و بدنش می افتد آگاه استو زمان طغیان احساسات، بیشتر مشاهده کننده است!در واقع بیشتر حس کننده است، نه غرق شونده!اما انسان احساسیبه صورت آنی تصمیم می گیردو یا کلا در تصمیم گیری گیر می کنداو هیچ آگاهی و تسلطیبر جریانات آب و هوایی ذهنش نداردبا هر طوفانی که ایجاد می شودبه دور دست های درونش پرتاب می شودو همیشه خسته و شکسته و کم انرژی ست! انسان با احساس با انسان احساسی فرق دارد
انسان با احساس با عقل مسائل را بررسی می کند
و سپس وارد عمل می شود یا نمی شود!
به اتفاقاتی که در مغز و بدنش می افتد آگاه است
و زمان طغیان احساسات، بیشتر مشاهده کننده است!
در واقع بیشتر حس کننده است، نه غرق شونده!

اما انسان احساسی
به صورت آنی تصمیم می گیرد
و یا کلا در تصمیم گیری گیر می کند
او هیچ آگاهی و تسلطی
بر جریانات آب و هوایی ذهنش ندارد
با هر طوفانی که ایجاد می شود
به دور دست های درونش پرتاب می شود
و همیشه خسته و شکسته و کم انرژی ست!
]]>
عادت نیست از این فاصله برای تو نوشتن.. . 2017-08-08T01:16:21+01:00 2017-08-08T01:16:21+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11650 رویا   نازنینم !  عادت نیست از این فاصله برای تو نوشتن.. اجبار است.اعترافش هم وحشتناک استولی‌ همین تاریکی‌همین سکوت محضاین دردتو را به من نزدیکتر می‌‌کند!آدم هابا حضور‌های کم رنگشانبا بودن‌هایی‌ که به بدترین وجه ممکنبا منطقی‌ که من نمی‌فهممبا احساسی‌ که آنها نمی‌‌فهمندواقعه‌ی نبودن تو را یادآوری می‌‌کنند!بعد از توهیچ چیزِ آدم‌هاجز لحظه ی وداع‌شانبرای من شور آفرین نیست. "نیکی‌ فیروزکوهی"   

نازنینم !

 

عادت نیست از این فاصله برای تو نوشتن.. اجبار است.
اعترافش هم وحشتناک است
ولی‌ همین تاریکی‌
همین سکوت محض
این درد
تو را به من نزدیکتر می‌‌کند!
آدم ها
با حضور‌های کم رنگشان
با بودن‌هایی‌ که به بدترین وجه ممکن
با منطقی‌ که من نمی‌فهمم
با احساسی‌ که آنها نمی‌‌فهمند
واقعه‌ی نبودن تو را یادآوری می‌‌کنند!
بعد از تو
هیچ چیزِ آدم‌ها
جز لحظه ی وداع‌شان
برای من شور آفرین نیست.
 
"نیکی‌ فیروزکوهی" 
]]>
بیست هزار آرزو 2017-07-19T10:37:27+01:00 2017-07-19T10:37:27+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11648 سید میلاد سلام به باتو...اینمی ها...یاد ایام بخیر.... سلام به باتو...اینمی ها...


یاد ایام بخیر...
.
]]>
سال ها در سوگ عشق اش بودم 2017-05-07T16:25:12+01:00 2017-05-07T16:25:12+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11646 ...ماهی سرد... سال ها در سوگ عشق اش بودمتا آنکه شبی کلاغی آمدو با منقارش به پنجره زد و گفت:ای انسان، امشب مهمان داریگفتم: ای کلاغ ابلهمنکه هیچکس را در زندگی ندارممن سال هاست تنها هستمو تنها خواهم مُردکلاغ گفت: ای زود رنج قضاوت گرامشب مهمان های تومرگ ، زندگی ، و زمان هستند.ساعاتی بعد هر سه وارد شدندو رو به رویم نشستند سال ها در سوگ عشق اش بودم
تا آنکه شبی کلاغی آمد
و با منقارش به پنجره زد و گفت:
ای انسان، امشب مهمان داری

گفتم: ای کلاغ ابله
منکه هیچکس را در زندگی ندارم
من سال هاست تنها هستم
و تنها خواهم مُرد

کلاغ گفت: ای زود رنج قضاوت گر
امشب مهمان های تو
مرگ ، زندگی ، و زمان هستند.

ساعاتی بعد هر سه وارد شدند
و رو به رویم نشستند

]]>
دلم می خواست می توانستم آنچنان دوستت داشته باشم 2017-05-07T16:20:47+01:00 2017-05-07T16:20:47+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11645 ...ماهی سرد... دلم می خواست می توانستمآنچنان دوستت داشته باشم کههیچ مانعی در جهان نتوانداین احساس رادر نظرت کمرنگ جلوه دهددلم می خواست می توانستم به تو بفهمانمزندگی بسیار کوتاه تر از آن است کههم دیگر را قضاوت کنیمدلم می خواست دست هایم رادر موهای سیاهت فرو می کردمو در گوشَت تمام رازهای قلب سوخته ام را می گفتم  دلم می خواست می 
توانستم دلم می خواست می توانستم
آنچنان دوستت داشته باشم که
هیچ مانعی در جهان نتواند
این احساس را
در نظرت کمرنگ جلوه دهد

دلم می خواست می توانستم به تو بفهمانم
زندگی بسیار کوتاه تر از آن است که
هم دیگر را قضاوت کنیم

دلم می خواست دست هایم را
در موهای سیاهت فرو می کردم
و در گوشَت تمام رازهای قلب سوخته ام را می گفتم

]]>
کسی چه می داند چه اتفاق هایی می افتد 2017-05-07T16:17:13+01:00 2017-05-07T16:17:13+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11644 ...ماهی سرد... کسی چه می داند چه اتفاق هایی می افتدشاید اکنون که این متن را می خوانیددو نفر با هم آشنا شده اندو میان آن ها رابطه ای جاودانه شکل گرفته است.شاید نوزادی به دنیا آمدهو یا شخصی از تصادفی مرگبار نجات پیدا کرده استشاید هنرمندی اثری ماندگار خلق کردهو یا انسانی از بیماری سختی رها شده است!کسی چه می داند چه اتفاق هایی می افتدوقتی ما در خیالات خودمان هستیم!قطعآ میان این همه اتفاق های بدو خبرهای مایوس کنندهرخدادهایی در جریانند کهما را به زیبایی زندگیو ادامه دادن دلگرم می کنند.فرامرز فرحمهر کسی چه می داند چه اتفاق هایی می افتد
شاید اکنون که این متن را می خوانید
دو نفر با هم آشنا شده اند
و میان آن ها رابطه ای جاودانه شکل گرفته است.

شاید نوزادی به دنیا آمده
و یا شخصی از تصادفی مرگبار نجات پیدا کرده است
شاید هنرمندی اثری ماندگار خلق کرده
و یا انسانی از بیماری سختی رها شده است!

کسی چه می داند چه اتفاق هایی می افتد
وقتی ما در خیالات خودمان هستیم!

قطعآ میان این همه اتفاق های بد
و خبرهای مایوس کننده
رخدادهایی در جریانند که
ما را به زیبایی زندگی
و ادامه دادن دلگرم می کنند.

فرامرز فرحمهر
]]>
یک قدم مانده به رویاهایت کم می آوری 2016-10-24T13:01:48+01:00 2016-10-24T13:01:48+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11643 ...ماهی سرد... یک قدم مانده به رویاهایت کم می آوریوقتی قلبی در سینه نداشته باشیوقتی جوشش عشق، تو را به حرکت درنیاورده باشدبا خشم تا یک جایی پیش خواهی رفتمانند واگنی که آتش گرفته استبرای زندگی باید دلیلی داشت..دلیلی بزرگتر از رنج هایی که می کشیمو آن همین عشق استدلیلی که هرگز نیافتم..فرامرز فرحمهر

یک قدم مانده به رویاهایت کم می آوری
وقتی قلبی در سینه نداشته باشی
وقتی جوشش عشق، تو را به حرکت درنیاورده باشد
با خشم تا یک جایی پیش خواهی رفت
مانند واگنی که آتش گرفته است
برای زندگی باید دلیلی داشت..
دلیلی بزرگتر از رنج هایی که می کشیم
و آن همین عشق است
دلیلی که هرگز نیافتم..

فرامرز فرحمهر
]]>
مناجات من باتو 2016-06-20T01:30:45+01:00 2016-06-20T01:30:45+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11641 سونیا همه جا هستیحتی در پنهان ترین گوشه ی دلمحتی در نهان ترین سلول مغزماصلا اصلا چه فرقی می کندباشی  یا  نباشیوقتی برای من حتی عقربه ی قطب نما هم تمام جهات را "تو" ٬نشان می دهد !
همه جا هستی

حتی در پنهان ترین گوشه ی دلم

حتی در نهان ترین سلول مغزم

اصلا اصلا چه فرقی می کند

باشی  یا  نباشی

وقتی برای من 

حتی عقربه ی قطب نما هم 

تمام جهات را 

"تو" ٬نشان می دهد !

]]>
خبرداری... 2016-06-20T01:16:00+01:00 2016-06-20T01:16:00+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11640 سونیا خبر داری که شهری روی لبخند تو شاعر شد؟چرا         اینگونه،                 کافرگونه،                         بی رحمانه                                            می خندی؟! خبر داری که شهری روی لبخند تو شاعر شد؟

چرا 

        اینگونه، 

                کافرگونه،

                         بی رحمانه 
         
                                  می خندی؟!

]]>
تریاق از محسن چاوشی و مولانا 2016-06-08T07:48:37+01:00 2016-06-08T07:48:37+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11639 سید میلاد متن آهنگ محسن چاوشی به نام تریاق   ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیده‌ام امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد خواهد که ترساند مرا پنداشت من نادیده‌ام در دیده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده‌ها منزلگهی بگزیده‌ام من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده‌ام حبس از کجا من از کجا مال که را دزدیده‌ام تو مست مست سرخوشی من مست بی‌سر سرخوشم تو عاشق خندان لبی من بی‌دهان خندیده‌ام ♫♫♫ چندان خواهی درنگر در من که نشناسی مرا زیرا از آن کم دیده

متن آهنگ محسن چاوشی به نام تریاق

 

ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی

دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیده‌ام

امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد

خواهد که ترساند مرا پنداشت من نادیده‌ام

در دیده من اندرآ وز چشم من بنگر مرا

زیرا برون از دیده‌ها منزلگهی بگزیده‌ام

من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده‌ام

حبس از کجا من از کجا مال که را دزدیده‌ام

تو مست مست سرخوشی من مست بی‌سر سرخوشم

تو عاشق خندان لبی من بی‌دهان خندیده‌ام

♫♫♫

چندان خواهی درنگر در من که نشناسی مرا

زیرا از آن کم دیده‌ای من صدصفت گردیده‌ام

در زخم او زاری مکن دعوی بیماری مکن

صد جان شیرین داده‌ام تا این بلا بخریده‌ام

پیش طبیبش سر بنه یعنی مرا تریاق ده

زیرا در این دام نزه من زهرها نوشیده‌ام

من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده‌ام

حبس از کجا من از کجا مال که را دزدیده‌ام

تو مست مست سرخوشی من مست بی‌سر سرخوشم

تو عاشق خندان لبی من بی‌دهان خندیده‌ام


]]>
ترانه چنگیز محسن چاوشی و علی اکبر یاغی تبار 2016-06-08T07:44:34+01:00 2016-06-08T07:44:34+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11638 سید میلاد چه کردی با خودت چاوش خون خاک بی زائر چه کردی با خودت بغض خیابونای بی عابر موذن زاده داره رو مزارت نوحه می خونه چه کردی با خودت آوازه خون شهر بی شاعر چه دردی میکشه عاشق فقط پاییز می دونه خراسون از چه می ناله فقط چنگیز میدونه عذاب هرزه رویی رو گل جالیز میدونه موذن زاده داره رو مزارت نوحه می خونه منو بعد تو بادای پریشون خون بغل کردن گل طوفان شدم موج منو اوج غزل کردن وجودم آش و لاش انفجارای دما دم شد پس از تو روی من بمب خنثی هم عمل کردن

چه کردی با خودت چاوش خون خاک بی زائر

چه کردی با خودت بغض خیابونای بی عابر

موذن زاده داره رو مزارت نوحه می خونه

چه کردی با خودت آوازه خون شهر بی شاعر

چه دردی میکشه عاشق فقط پاییز می دونه

خراسون از چه می ناله فقط چنگیز میدونه

عذاب هرزه رویی رو گل جالیز میدونه

موذن زاده داره رو مزارت نوحه می خونه

منو بعد تو بادای پریشون خون بغل کردن

گل طوفان شدم موج منو اوج غزل کردن

وجودم آش و لاش انفجارای دما دم شد

پس از تو روی من بمب خنثی هم عمل کردن


]]>
دوبیتی " دوستت دارم " علیرضاابراهیم پورگیلانی 2016-04-23T07:23:20+01:00 2016-04-23T07:23:20+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11635 محـسن   بجانِ شُورِ شیرین  ،  شٰاهُ و شَه زادهمین یک  جمله  دُنیا  را  تَکان  داد عزیزم   " دوستت دارم "    کَمٰا کٰان قَسم  بَر  لَیلیُ  و  مَجنونُ  و  فَرهاد                      شعری  از :            علیرضاابراهیم پورگیلانیمتاسفانه استاد عزیز آقای ابراهیم پور کد کاربری وبلاگ را گم کرده و

 
 بجانِ شُورِ شیرین  ،  شٰاهُ و شَه زاد

همین یک  جمله  دُنیا  را  تَکان  داد

 عزیزم   " دوستت دارم "    کَمٰا کٰان

 قَسم  بَر  لَیلیُ  و  مَجنونُ  و  فَرهاد
                      شعری  از :
            علیرضاابراهیم پورگیلانیمتاسفانه استاد عزیز آقای ابراهیم پور کد کاربری وبلاگ را گم کرده و نمی توانیم ایشان را در این سایت ببینیم . خواهشمندم مدیران محترم با دادن رمز و نام کاربری ایشان ، دوباره به جمع باتو اینم بیاورند.
با تشکر]]>
از محبت خار ها گل میکند 2016-01-11T13:17:01+01:00 2016-01-11T13:17:01+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11633 میــرا اینک بگو:از محبت خار ها گل میکند "دلنوشته-میرا"
اینک بگو:

از محبت خار ها گل میکند

"دلنوشته-میرا"
]]>
کانال تلگرام عاشقانه های باتو...اینم 2016-01-01T09:17:57+01:00 2016-01-01T09:17:57+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11631 سید میلاد سلام....امید وارم عصر بارونی زیبایی رو سپری کرده باشید...به همراه دوستان عزیز بر آن شدیم تا از الان نوشته های شخصی شما عزیزان را به همراه ثبت در سایت در کانال  اختصاصی  " عاشقانه های باتو...اینم " با نام خودتون ثبت کنیم و در صد ها گروه نشر دهیم...لطفا متن های خود را برای یکی از مدیران در تلگرام ارسال نماییدکانال تلگرام باتو...اینمhttp://telegram.me/ba2inam سلام....

امید وارم عصر بارونی زیبایی رو سپری کرده باشید...

به همراه دوستان عزیز بر آن شدیم تا از الان نوشته های شخصی شما عزیزان

را به همراه ثبت در سایت در

کانال  اختصاصی  " عاشقانه های باتو...اینم " با نام خودتون ثبت کنیم

و در صد ها گروه نشر دهیم...

لطفا متن های خود را برای یکی از مدیران در تلگرام ارسال نماییدکانال تلگرام باتو...اینم

http://telegram.me/ba2inamپستچی
]]>
هم خواب از محسن چاوشی 2015-12-19T08:46:27+01:00 2015-12-19T08:46:27+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11630 سید میلاد همخواب رقیبانی و من تاب ندارمبیتابمو از غصه ی این خواب ندارمدلتنگمو با هیچ کسم میل سخن نیستکس در همه افاق به دل تنگی من نیستبسیار ستمکار و بسی عهد شکن هستاما به ستمکاری آن عهد شکن نیست عهد شکن نیستپیش تو بسی از همه کس خوار ترمزان روی که از جمله گرفتارترم منروزی که نماند دگری بر سره کویتدانی که ز اغیار وفادارترم منبر بی کسی من نگران چاره ی من کنزان کز همه کس بی کسو بی یار ترم منبی یار ترم من بی یار ترم من بی یار ترم من


همخواب رقیبانی و من تاب ندارم

بیتابمو از غصه ی این خواب ندارم

دلتنگمو با هیچ کسم میل سخن نیست

کس در همه افاق به دل تنگی من نیست

بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست

اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست عهد شکن نیست

پیش تو بسی از همه کس خوار ترم

زان روی که از جمله گرفتارترم من

روزی که نماند دگری بر سره کویت

دانی که ز اغیار وفادارترم من

بر بی کسی من نگران چاره ی من کن

زان کز همه کس بی کسو بی یار ترم من

بی یار ترم من بی یار ترم من بی یار ترم من

]]>
یه فنجون چای میچسبه«2» 2015-10-12T11:10:00+01:00 2015-10-12T11:10:00+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/10950 سید میلاد ***سکانس اول*** هوای سرد این شب های تنهایی نشونی از قـــدم های زمستــونه نگاهم رو به این تاریکی شبها دلـم غمگین ترین آواز بارونه نگاه ســـرخ این آتیش شومینه همش دلواپس سرمای این خونه من و قهوه...خیالم از دلت تخــت به فکر داشتنم هستی همش حرف ***سکانس دوم*** نگاهم رو به اون ابر که میبینه دل تـنگم ولی انگار فــهمیده خمیده قامت قــلبم بیا امشب یه کاری کن بیا این ابرٌ راضــی کن بگو از زندگیم رد شه بزارِ این دلـــم واشه ***سکانس سوم***   Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

http://s2.picofile.com/file/7166438488/ba2inam_love_pic.jpg


***سکانس اول***

هوای سرد این شب های تنهایی
نشونی از قـــدم های زمستــونه
نگاهم رو به این تاریکی شبها
دلـم غمگین ترین آواز بارونه
نگاه ســـرخ این آتیش شومینه
همش دلواپس سرمای این خونه
من و قهوه...خیالم از دلت تخــت
به فکر داشتنم هستی همش حرف***
سکانس دوم***

نگاهم رو به اون ابر
که میبینه دل تـنگم
ولی انگار فــهمیده
خمیده قامت قــلبم
بیا امشب یه کاری کن
بیا این ابرٌ راضــی کن
بگو از زندگیم رد شه
بزارِ این دلـــم واشه***
سکانس سوم***

 دلم میخواد که مهـتاب ٌببینم من تو این شــــبهام
ببینم من یه سایه لاقل پیشم، ببینی من چقدر تنهام***
سکانس چهارم***

سیاه چای این فنجون
بدونِ قنـد کمی تلخه
برای این تن بی جون
بدون عشق کمی سخته
.
.
.
.
.
.
چشام خیره
چشام بیدار
نگاهم رو به این دیوار
هوا سرده
دلم آوار
منم ٌاین تن بیمار

سید میلاد _ آبان 92


بازنشر _مهر ماه 94


]]>
قاصدک برو برو که با تو کاری ندارم 2015-09-08T01:11:12+01:00 2015-09-08T01:11:12+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11629 میــرا من كه یاری ندارم چشم انتظاری ندارمقاصدك برو برو ،كه با تو كاری ندارمقاصدك به چشم من ، قصه یك دردی برومیدونم برای من ، خبر نیاوردی بروتوی هفت آسمون ،من یه ستاره ندارمكسی كه عشق منو، به یاد بیاره ندارمندارم دلی كه یك ،لحظه به یادم بزنهندارم هیچ كسی رو ،كه فكر كنی یار منهقاصدك برو برو ،كه با تو كاری ندارممن كه یاری ندارم ،چشم انتظاری ندارمخیلی وقته اونی كه ،براش می مردم دیگه نیستقاصدك ها رو به یادش، می شمردم دیگه نیستخیلی وقته كه دارم ،با تنهایی سر میكنمهمه ی قاصدك های ،شهر رو پر پر میكنمقاصدك برو من كه یاری ندارم چشم انتظاری ندارم

قاصدك برو برو ،كه با تو كاری ندارم


قاصدك به چشم من ، قصه یك دردی برو

میدونم برای من ، خبر نیاوردی برو

توی هفت آسمون ،من یه ستاره ندارم

كسی كه عشق منو، به یاد بیاره ندارم

ندارم دلی كه یك ،لحظه به یادم بزنه

ندارم هیچ كسی رو ،كه فكر كنی یار منه

قاصدك برو برو ،كه با تو كاری ندارم

من كه یاری ندارم ،چشم انتظاری ندارم


خیلی وقته اونی كه ،براش می مردم دیگه نیست

قاصدك ها رو به یادش، می شمردم دیگه نیست

خیلی وقته كه دارم ،با تنهایی سر میكنم

همه ی قاصدك های ،شهر رو پر پر میكنم

قاصدك برو برو ،كه با تو كاری ندارم

من كه یاری ندارم ،چشم انتظاری ندارم


]]>
به من نگاه کن 2015-09-04T16:15:37+01:00 2015-09-04T16:15:37+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11628 میــرا از تو عبور میکنم فقط نگاه میکنی من اشتباه میکنم تو هم گناه میکنی
از تو عبور میکنم

فقط نگاه میکنی

من اشتباه میکنم

تو هم گناه میکنی


]]>
میان لایه های اندوه نگاهت چیزی در جریان بود 2015-09-04T09:11:20+01:00 2015-09-04T09:11:20+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11627 ...ماهی سرد...  میان لایه های اندوه نگاهت چیزی در جریان بود که من را به گریه می انداخت… زبانم بند می آمد و اشک هایت را پاک می کردم… عشق هردوی ما را به سکوتی مرگبار، وادار می کرد… سکوتی که میان هزاران شعر توان ترجمه اش را نداشتم… کتاب نت های خارج: فرامرز فرحمهر عکس سیاه و سفید عاشقانه میان لایه های اندوه نگاهت
 چیزی در جریان بود
 که من را به گریه می انداخت…

 زبانم بند می آمد
 و اشک هایت را پاک می کردم…

 عشق
 هردوی ما را
 به سکوتی مرگبار، وادار می کرد…

 سکوتی که میان هزاران شعر
 توان ترجمه اش را نداشتم…

 کتاب نت های خارج: فرامرز فرحمهر
]]>
اینجا یکی فوت شده... 2015-09-02T02:52:00+01:00 2015-09-02T02:52:00+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11626 باد    هیچ خبری نیست از وبلاگ برگزیده ی میهن بلاگ...  بازم دم علی نیچه گرم هنوزم پرشور... کجاست بازدید 15000تا و رنکیگ 3... کجاست روزایی که سید هوار می کشید بیشتر روزی دو پست نذاریییییییید شلوغ شده... اینجا یه مرگ تدریجی داشته ؟؟ یا من اشتباه می کنم و موقته ؟؟  موقت؟؟ چند ماه؟؟یا سال؟؟برا همیشه ؟؟   سلامتی همه رفتگان...سلامتی اموات با تواینم...خدا اموات شمام بیامرزه... جناب کمیسر...این جا یه قتل اتفاق افتاده...یا مرگ..شایدم خودکشی... 
   هیچ خبری نیست از وبلاگ برگزیده ی میهن بلاگ...

  بازم دم علی نیچه گرم هنوزم پرشور...

 کجاست بازدید 15000تا و رنکیگ 3...

 کجاست روزایی که سید هوار می کشید بیشتر روزی دو پست نذاریییییییید شلوغ شده...

 اینجا یه مرگ تدریجی داشته ؟؟ یا من اشتباه می کنم و موقته ؟؟

 موقت؟؟ چند ماه؟؟یا سال؟؟برا همیشه ؟؟

 
 سلامتی همه رفتگان...سلامتی اموات با تواینم...خدا اموات شمام بیامرزه...


 جناب کمیسر...این جا یه قتل اتفاق افتاده...یا مرگ..شایدم
خودکشی...

 
]]>
باد 2015-09-02T02:29:02+01:00 2015-09-02T02:29:02+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11623 باد   بهم همیشه میگن ادب داشته باش اول سلام کن...     4سالو نیم گذشت...و حدود 2 سال از غیبت من بعد از این اکانت دومی..یا سومی...  دلم براتون تنگ نشده...نه سید نه محسن نه نیلوفرانه نه فرامرز سرد نه بقیه... دلم برا نوشته هاتون تنگ شده...قلمتون...  میبینم که بالاخره اقای مکتب دار هزارتایی شده...عمرا یادت باشه وقتی ارزو کردم هزارتایی شی رو... القصه... باد اومد...درسته هیچوقت یاد نگرفنم ادب رو داشته باشم اما...   سلام... 


  بهم همیشه میگن ادب داشته باش اول سلام کن...

 
   4سالو نیم گذشت...و حدود 2 سال از غیبت من بعد از این اکانت دومی..یا سومی...

  دلم براتون تنگ نشده...نه سید نه محسن نه نیلوفرانه نه فرامرز سرد نه بقیه...

 دلم برا نوشته هاتون تنگ شده...قلمتون...

  میبینم که بالاخره اقای مکتب دار هزارتایی شده...عمرا یادت باشه وقتی ارزو کردم هزارتایی شی رو...

 القصه...

 باد اومد...

درسته هیچوقت یاد نگرفنم ادب رو داشته باشم اما...


   سلام...

 
]]>
در بزم عیش 2015-08-25T02:54:26+01:00 2015-08-25T02:54:26+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11622 میــرا در بزم عیش یک دو قدح درکش و برو
در بزم عیش

یک دو قدح

درکش و برو
]]>
روضه ی خلد برین خلوت درویشان است 2015-08-25T02:50:26+01:00 2015-08-25T02:50:26+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11621 میــرا روضه ی خلدِ برین خلوت درویشان است
روضه ی خلدِ برین


خلوت درویشان است
]]>
خلوت دل 2015-08-25T02:47:26+01:00 2015-08-25T02:47:26+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11620 میــرا خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
خلوت دل نیست

جای صحبت اضداد
]]>
کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم؟ 2015-08-25T02:44:28+01:00 2015-08-25T02:44:28+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11619 میــرا کو همرهی که خیمه از این خاکبرکنم
کو همرهی

که خیمه از این خاک

برکنم
]]>
گوشه ی خرابات 2015-08-25T02:38:25+01:00 2015-08-25T02:38:25+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11617 میــرا مقام اصلی ماگوشه ی خرابات است  
مقام اصلی ما

گوشه ی خرابات است  
]]>
کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت 2015-08-20T04:46:53+01:00 2015-08-20T04:46:53+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11615 میــرا کوکبِ بختِ مرا هیچ منجّم نشناخت کوکبِ بختِ مرا

هیچ منجّم

 نشناخت

]]>
هیچ در هیچ 2015-08-20T04:42:21+01:00 2015-08-20T04:42:21+01:00 tag:http://ba2inam.ir/post/11614 میــرا جهان و کار جهان جمله هیـچ در هیـچ است
جهان و کار جهان

جمله هیـچ در هیـچ است
]]>